Таг:

PR

HR е новият PR (или обратно)

Остарели ли са традиционните похвати в областта на управлението на човешките ресурси  и връзките с обществеността?

Постоянните търсения на иновативни и нестандартни методи за управление на външните и вътрешни публики водят до преобразуване на представите за разграничаване на HR и PR услугите.

Все повече HR професионалисти пренасочват своето професионално развитие към  маркетинга, връзките с обществеността, брандинга и т.н. От друга страна не са и малко случаите, в които PR специалистите се справят успешно със задачи, свързани с управление на човешките ресурси в дадени компании. Причината за тенденция е, че и в двата случая способите на убеждаваща комуникация са едни и същи, различават се само каналите за достигане на различните публики.

Човешките ресурси  най-общо описват работната сила на дадена организация. Организационната структура на персонала в дадена компания определя възможните стратегии, които могат да се приложат в сферата на управление на персонала.

Дейностите по управление на човешките ресурси не се съсредоточават единствено в назначаване и съкращаване на персонала, но и в поддържането и изграждането на позитивен публичен и корпоративен имидж на компанията. Следователно човешките ресурси са изключително важна и неразделна част от организационната структура на компанията и обратно.

А може ли PR и HR услугите да са обединят в обща професия?

Ако попитате, който и да е професионалист за работата му в сферата на човешките ресурси, веднага ще ви отговори, че той всъщност има безкрай много задължения – от търсене на персонал, легален експерт, отговорник по обществените връзки, брандинг експерт до маркетинг експерт. Много често HR специалистите са отговорни за проектирането и реализирането на рекламни кампании. Работата на HR специалиста е изключително натоварена и в повечето случай не достига време за консултация с PR агенция. В този случай дейностите, свързани с външната и вътрешната комуникация в дадена компания не са разделени.

Печелившо ли е сливането на двата отдела?

Във време, когато социалните мрежи се превръщат в неизменна практика в ежедневието, границите между двете комуникационни функции се размиват. Затова съвременните предизвикателства пред корпоративната идентичност налагат HR и PR отделите да не функционират като два отделни организма, а като една добре сработена машина.

Специалистите от Green Deal залагат на гъвкавата и обединяваща комуникация, защото познават и вътрешните, и външните канали за достигане до определена аудитория и постигане на конкретен резултат. Ето защо, предлагаме и пакетни услуги, които подпомагат, както развитието на човешкия потенциал в конкретна компания, така и популяризирането на продуктите й сред масовата аудитория.

She has a bachelor’s degree from the university of delaware, and buy cheap essays has recently finished research on grants and scholarships and applying for college grants