Категория:

Човешки ресурси

HR е новият PR (или обратно)

Остарели ли са традиционните похвати в областта на управлението на човешките ресурси  и връзките с обществеността?

Постоянните търсения на иновативни и нестандартни методи за управление на външните и вътрешни публики водят до преобразуване на представите за разграничаване на HR и PR услугите.

Все повече HR професионалисти пренасочват своето професионално развитие към  маркетинга, връзките с обществеността, брандинга и т.н. От друга страна не са и малко случаите, в които PR специалистите се справят успешно със задачи, свързани с управление на човешките ресурси в дадени компании. Причината за тенденция е, че и в двата случая способите на убеждаваща комуникация са едни и същи, различават се само каналите за достигане на различните публики.

Човешките ресурси  най-общо описват работната сила на дадена организация. Организационната структура на персонала в дадена компания определя възможните стратегии, които могат да се приложат в сферата на управление на персонала.

Дейностите по управление на човешките ресурси не се съсредоточават единствено в назначаване и съкращаване на персонала, но и в поддържането и изграждането на позитивен публичен и корпоративен имидж на компанията. Следователно човешките ресурси са изключително важна и неразделна част от организационната структура на компанията и обратно.

А може ли PR и HR услугите да са обединят в обща професия?

Ако попитате, който и да е професионалист за работата му в сферата на човешките ресурси, веднага ще ви отговори, че той всъщност има безкрай много задължения – от търсене на персонал, легален експерт, отговорник по обществените връзки, брандинг експерт до маркетинг експерт. Много често HR специалистите са отговорни за проектирането и реализирането на рекламни кампании. Работата на HR специалиста е изключително натоварена и в повечето случай не достига време за консултация с PR агенция. В този случай дейностите, свързани с външната и вътрешната комуникация в дадена компания не са разделени.

Печелившо ли е сливането на двата отдела?

Във време, когато социалните мрежи се превръщат в неизменна практика в ежедневието, границите между двете комуникационни функции се размиват. Затова съвременните предизвикателства пред корпоративната идентичност налагат HR и PR отделите да не функционират като два отделни организма, а като една добре сработена машина.

Специалистите от Green Deal залагат на гъвкавата и обединяваща комуникация, защото познават и вътрешните, и външните канали за достигане до определена аудитория и постигане на конкретен резултат. Ето защо, предлагаме и пакетни услуги, които подпомагат, както развитието на човешкия потенциал в конкретна компания, така и популяризирането на продуктите й сред масовата аудитория.

She has a bachelor’s degree from the university of delaware, and buy cheap essays has recently finished research on grants and scholarships and applying for college grants

Как да повишим качеството на живот на служителите си?

По-голямата част от времето си хората прекарват на работното място. Създавайки им благоприятни условия за изпълняване на трудовите задължения, мениджърите могат да повишат мотивираността и продуктивността им. По този начин компанията съдейства за повишаване качеството на живот за всеки един от служителите си.

Консултантите на Green Deal предлагат различни методи за подобряване на ефективността на служителите посредством алтернативни обучения и запознаване на екипа с практики за достигане на високо качество на живот на работното място.

Какво означава „качество на живот“?

Качество на живота е термин, с който се определя степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден индивид или група. Понятието се отличава от разбирането за „жизнен стандарт“, защото включва неизмеримата по икономически показатели субективна и динамично променлива оценка за личното благосъстояние, формирана по много и разнообразни критерии от физическо, психологическо и социално естество.

• Физическото благосъстояние най-общо включва доброто здравословно състояние, физическия комфорт, режима на хранене и физическа активност, предпазването от болки и заболявания, както и способността за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните потребности на индивида.
• Психологическите аспекти на качеството на живота са свързани с психическото здраве, различните състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни емоционални състояния, самооценка.
• Социалното благосъстояние е най-разнообразно и трудно измеримо, тъй като включва активността в интимния живот и семейството, приятелските отношения, професионалната реализация, развлеченията в свободното време, социалната среда и живот, придобитото образование и култура, околната среда и други.

качество на живот

Как управленския екип може да осигури високо ниво на качеството на живот на служителите в компанията?

Осигуряването на здравословни условия на труд и приемливо заплащане е задължително условие за поддържането на добро качество на живот за персонала.
Мениджърският екип трябва да обърне внимание на множество допълнителни фактори, които оказват влияние на всеки служител и да разчита на собствените си умения и качества, за да осигури благоприятна фирмена култура в компанията. Приемайки добри и честни практики за разрешаване на противоречия сред служителите и за избор между конкуриращи се алтернативи в рамките на определени ограничения, управленският екип може да постигне основните си цели – осигуряване на предпоставки за конкурентоспособност и високо качество на живот на служителите. Практиката показва, че успешната в дългосрочен план управленска политика не служи на интересите на определена група заинтересовани страни, а е в унисон с общите мисии и цели на компанията. Това може да се постигне посредством усъвършенстването на управленския екип в уменията им за поддържане на баланс в удовлетворяване интересите на различните групи в компанията и търсене на обратна връзка от служителите.
Този подход е успешен, ако се провежда прозрачно, бъде добре комуникиран и осигури участие на страните в изработването и осъществяването на промяна или разрешаване на конфликт. Лидерите фокусират усилията си върху формиране на култура, съответстваща ценностите на организацията – доверие, непрекъснато учене и усъвършенстване.

Разбира се, качеството на живот не се определя единствено от работното място, а е свързано с регулация от страна на държавата и едновременно с това с личните усещания и предпочитания на всеки един от нас.

By making online courses available at no cost to https://essayclick.net/ the student, and more importantly by allowing official acknowledgment of the successful completion of the coursework, the availability of a university level education has been radically expanded